รายงานตัวชี้วัด "การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง (2561-2564)"